Fundació Escola Municipal de Música d'Alcúdia. Consell d'Administració

 

 

 

 

Presentació

Consell d'Administració

Claustre de Professors

Orquestra

Banda de Música

Contacte

 

MEMBRES QUE FORMEN EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

President: Pere Malondra Sánchez        Secretària:  Carme Suàrez  Director-Gerent:     Miquel Barceló i Ginard

REPRESENTANTS DELS PARES D'ALUMNES:   Catalina Mudoy, Magdalena Bonnin Vives, Esteve Morro

REPRESENTANTS DELS ALUMNES:  Joan Manel García. Josep Viver, Maria Victòria Cerdà, Domingo Bonnin Oliver

DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:  Jaume García Serra

 

 

 

 

 

 

 

Documents:   1. Reglament de Règim Intern

                 2. Estatuts de la FEMMA