-Sorolls, molèsties, sonometries.

Descripció: Inspecció i denúncia de sorolls i/o molèsties ocasionades en habitatges, per establiments públics i indústries. Els Agents de la Unitat de Control d'Activitats es personaran en el lloc del requeriment i realitzaran els mesuraments oportuns.

Adreça: C/ Bastió de Sant Ferrant, 3

Telèfon: 971545066

Requisits: S'ha d'indicar la identificació i lloc concret del sol·licitant, la naturalesa del soroll i les hores de la seva producció, lloc o focus emissor del soroll (segons l'interessat).

Documentació a presentar: El Document Nacional d'Identitat i/o Passaport del sol·licitant del servei.

Fonament Legal: Ordenança de Renous

Observacions: Els Agents actuants realitzen un informe de la intervenció i aixequen acta del mesurament efectuat, posteriorment si el mesurament sobrepassa el soroll el nivell de decibels autoritzats per l'Ordenança, es tramita l'expedient en l'Àrea de Medi ambient o l' Àrea d'Activitats segons pertoqui. També es pot sol·licitar l'inspecció i mesurament de sorolls a través del registre d'entrada de l'ajuntament.

-Horaris d'activitats complementaries de musica.

Descripció: Els agents de l'Unitat de Control d'Activitats, vetllaran pel compliment dels horaris establerts, segons l'activitat dels locals hotelers i d'oci.

Cada establiment públic està regulat mitjançant unes categories, les quals conten amb un horari d'inici i fi de l'activitat musical. Aquestes categories conten amb una potència d'emissió (Decibels) controlada per un equip limitador d'obligada instal·lació.

Limitadors homologats que reuneixen les característiques de l'ordenança municipal de renous.

CESVA LCA-02
CESVA LRS-03
CESVA LRF-04
MASTER TSL
MRC

Els agents de la Unitat de Control d'Activitats, revisen els equips limitadors per a detectar possibles deficiències en el seu funcionament o manipulacions fraudulentes amb l'intenció d'aconseguir més potència o augmentar l'horari d'inici o fi de l'activitat musical.

Abans d'adquirir un d'aquests limitadors s'aconsella posar-se en contacte amb els inspectors sonomètrics de la Unitat de Renous de la Policia Local, per a recomanar-li el limitador que millor s'ajusti a les necessitats de cada local.

Qualsevol modificació dels equips de música del seu local (altaveus, etapes de potència, limitador,etc) ha de ser notificat com més aviat millor. La manipulació tant dels equips( canvi de l'orientació d'altaveus, augment del nombre d'altaveus, canvi d' etapa de potència...) com del propi imitador és sanciona ble.

Formulari de contacte per a qualsevol incidència relacionada amb l'equip limitador

 

 

- Llicència d' obertura i funcionament , llicència complementària de música, canvi de titular, permisos temporals d'activitats..

Descripció: Els agents de l'Unitat de Control d'Activitas, revisen les llicències d'obertura i funcionament, així com la llicència complementària de música dels establiments públics, tant dels de recent obertura com els antics.

Una altra de les seves competències és la comprovació de la realització dels tràmits de canvi de titularitat, quan el local canvia de propietaris.

Documents d'interès

Fes clic Sol·licitud d'activitat permanent innòqua

Fes clic Sol·licitud d'activitat permanent major

Fes clic Sol·licitud d'activitat permanent menor

Fes clic Transmissió de llicència d'instal·lació

Fes clic Transmissió de llicència d'obertura

-Venda ambulant. Delictes contra els drets d'autor.

Descripció: Actuacions per eradicar la venda ambulant il·legal, duent-se a terme l'intervenció i decomís del gènere. Destacant les campanyes contra la pirateria informàtica que vulnera els drets d'autor, la falsificació de marques i la venda il·legal de fruita i begudes a la platja en temporada estival.

1. Està prohibida la venda ambulant en l’espai públic de qualsevol tipus d’aliments, begudes i altres productes, excepte les autoritzacions específiques. En tot cas, la llicència o autorització haurà de ser perfectament visible.

2. Queda prohibit col·laborar en l’espai públic amb els venedors ambulants no autoritzats, amb accions com facilitar o guardar el g ènere, vigilar o alertar sobre la presència dels agents de l’autoritat.

3. Es prohibeix la compra o l’adquisició en l’espai públic d’aliments, begudes i altres productes procedents de la venda ambulant no autoritzada.

4. Els organitzadors d’actes públics de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva o de qualsevol altra índole vetlaran perquè no es produeixin, durant el transcurs dels actes, les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d’aquests actes es realitzen les dites conductes, els organitzadors ho comunicaran immediatament als agents de l’autoritat.

SANCIONS:

1. Sense perjudici de la legislació penal, les conductes prohibides descrites en els dos primers apartats de la descripció precedent són constitutives d’infracció lleu, que se sancionarà amb multa de fins a 500 euros. En aquest cas, i si no s’aprecien circumstàncies modificatives de la responsabilitat, s’aplicarà la sanció tipus de 300 euros.

2. La conducta prohibida descrita en l’apartat 3 de l’article precedent és constitutiva d’infracció lleu, que se sancionarà amb multa de fins a 500 euros. En aquest cas, i si no s’aprecien circumstàncies modificatives de la responsabilitat, s’aplicarà la sanció tipus de 100 euros.

-Normes de seguretat i conducta a l'interior de establiments públics.

Descripció: L'inspecció dels establiments comercials, amb el propòsit de verificar si compleixen amb tots les normes de seguretat d'acord al que disposa la Llei de Prevenció d'Incendis.

L'objectiu és verificar o comprovar si compleixen amb les elementals normes de seguretat com portes o sortides d'emergència, extintors de foc i sistemes d'alarma, a fi de prevenir lamentables successos com han ocorregut en altres ciutats i països, amb resultats realment lamentables per les pèrdues humanes que es van registrar.

La conducta de treure tassons i botelles de vidre dels establiments (bars, cafeteries, clubs nocturns, etc..). S’ha d’entendre que no es podran dur fora del local, a banda de la pròpia terrassa, mai en la voravia, via pública o espais públics, salvat d’autoritzacions d’ocupació. De l’incompliment d’aquesta norma seran responsables tant els autors com els titulars dels establiments, per la qual cosa, hauran d’adoptar les mesures corresponents, a fi d’evitar-ho.

La realització de la conducta de treure tassons i botelles de vidre dels establiments, és constitutiva d’infracció lleu, que se sancionarà amb multa de fins a 500 euros. En aquest cas, i si no s’aprecien circumstàncies modificatives de la responsabilitat, s’aplicarà la sanció tipus de 200 euros.

En cas de reincidència o de perill originat, poden ser constitutives d’infracció greu, sancionable amb multa de 750,01 a 1.500 Euros.

Tasques d'inspecció.

En la seva condició de policia administrativa, la Policia Local és l’encarregada de vetlar pel compliment de les ordenances, de denunciar, quan pertoqui, les conductes que li siguin contràries, i d’adoptar, s’escau, les mesures d’aplicació.

a) La negativa o la resistència a les tasques d’inspecció o control de l’Ajuntament.

b) La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida pels funcionaris actuants en compliment de les seves funcions.

c) Subministrar als funcionaris actuants, en compliment de les seves labors d’inspecció, control o sanció, informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error de manera explícita o implícita.

d) L’incompliment de les ordres o els requeriments específics formulats per les autoritats municipals o els seus agents.

Sense perjudici de la legislació penal i sectorial, les conductes descrites en l’apartat anterior són constitutives d’infracció molt greu, que serà sancionada amb multa de 1.500,01 a 3.000 euros.