L'AJUNTAMENT I LA POLICIA LOCAL D'ALCÚDIA INFORMEN:  

Activitats recreatives i establiments públics en matèria de protecció de menors

Actividades recreativas y establecimientos públicos en materia de protección de menores  

Prohibicions:

a) Prohibició d'entrada i permanència a menors de 18 anys a casinos de joc, sales de bingo, zones de les sales de joc i en espectacles públics eròtics.

b) Prohibició d'entrada i permanència de menors de 16 anys en activitats recreatives musicals, com ara sales de festa, sales de ball, discoteques, cafès concert, bars musicals i similars.

Excepcionalment i fins a les 2.00 h, es permet l'entrada de menors d'edat d'entre 14 i 16 anys sempre que vagin acompanyats de persones adultes autoritzades pels seus pares o tutors que vetllin per la seva integritat física i moral.

S'exclouen d'aquesta limitació les sales amb autorització de sessions per a menors d'edat o sales de joventut, on es permet l'entrada i la permanència de majors de 14 anys i no majors de 18.

c) Prohibició de venda i subministrament de begudes alcohòliques i tabac. Tampoc no se'n permet el consum en espectacles públics , activitats recreatives i establiments públics a les persones menors de 18 anys. Aquest punt ha d'estar indicat de manera clara i llegible en un lloc visible.

2. Publicitat

Queda prohibida qualsevol forma de promoció o publicitat que inciti les persones menors de manera directa o indirecta al consum de begudes alcohòliques o de tabac, així com evitar publicitat que pugui difondre idees d'inferioritat o superioritat per motius de sexe, raça o origen ètnic.

 

 

 

Prohibiciones:

a) Prohibición de entrada y permanencia a menores de 18 años en casinos de juego, salas de bingo, zonas de las salas de juego y en espectáculos públicos eróticos.

b) Prohibición de entrada y permanencia de menores de 16 años en actividades recreativas musicales, como salas de fiesta, salas de baile, discotecas, cafés concierto, bares musicales y similares.

Excepcionalmente y hasta las 2.00 h, se permitirá la entrada de menores de edad de entre 14 y 16 años siempre que vayan acompañados por personas adultas autorizadas por sus padres o tutores que velen por su integridad física y moral.

Se excluyen de esta limitación a las salas con autorización de sesiones para menores de edad o salas de juventud, donde se permitirá la entrada y la permanencia de mayores de 14 años y no mayores de 18.

c) Prohibición de venta y suministro de bebidas alcohólicas ni tabaco. Tampoco se permite su consumo en espectáculos públicos , actividades recreativas y establecimientos públicos a las personas menores de 18 años. Este punto se indicará de forma clara y legible en un lugar visible.

2. Publicidad

Queda prohibida cualquier forma de promoción o publicidad que incite a las personas menores de forma directa o indirecta al consumo de bebidas alcohólicas o de tabaco, así como evitar publicidad que pueda difundir ideas de inferioridad o superioridad de cualquier sexo, raza u origen étnico.

 
 
Normativa de Referència:  
 
 

Llei 17/2006 de 13 de novembre, integral de l'atenció i dels drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears.