Motivat pels problemes que generen aquest tipus de residus, com són l'ocupació innecessàriament de places d'aparcaments; deterioració en l'estètica del paisatge urbà; abocament de substàncies contaminants, així com en alguns casos el perill per a la circulació, a l'estar situats en marges de vies, impedint la visibilitat i per tal d'evitar-lo, una de les tasques de la Policia Local es el control i retirada dels vehicles abandonats.

Per a la seva realització, oferim la possibilitat als ciutadans d' Alcúdia que informin d'els llocs on hagin comprovat que existeixen vehicles estacionats de forma permanent sense que aquests s'hagin mogut per un període superior a un mes, havent d'indicar el lloc on s'hagi observat, marca/model, color i matrícula del vehicle.

INFORMACIÓ SOBRE COM DONAR DE BAIXA I DESFER-SE D'UN VEHICLE


1- RENÚNCIA DEL VEHICLE. Lliurament a la Policia Local:
                El titular del vehicle haurà de personar-se a les dependències de la Policia Local (C/ Bastió de Sant Ferran núm. 3, de 8'00 a 14'00 hores, de dilluns a dijous, excepte festius), on se li facilitarà un document de cessió i renúncia que haurà de signar, indicant la situació exacta de l'estacionament (sempre en la via pública, en llocs privats no es retiren). Devent aportar, a més, la següent documentació:

                -Permís de circulació, original
                -Targeta d'inspecció tècnica, original
                -Impost de circulació de l'any en curs, original
                -DNI del titular, original

                La Policia Local es farà càrrec de la descontaminació i destrucció, així com de la tramitació de la seva baixa definitiva davant la PREFECTURA PROVINCIAL DE TRAFICO (sempre que no tingui ordre de PRECINTE O EMBARGAMENT).

                Aquest servei es prestarà de manera totalment gratuïta.


2- SI EL VEHICLE JA ES TROBA EN EL DIPÒSIT MUNICIPAL:
                Si vosté vol renunciar al seu vehicle, haurà de personar-se a les dependències de la Policia Local (C/ Bastió de Sant Ferran núm. 3, de 8'00 a 14'00 hores, de dilluns a dijous, excepte festius) on se li facilitarà un document de cessió i renúncia que haurà de signar. Devent aportar, a més, la següent documentació:

                -Permís de circulació, original
                -Targeta d'inspecció tècnica, original
                -Impost de circulació de l'any en curs, original
                -DNI del titular, original


                Haurà d'abonar el servei de grua i els dies d'estada en el dipòsit:
                                                                                             Taxa grua                  Taxa estada diària en el dipòsit
                -Motos i ciclomotors ............................................. 16,50 € ......... + ........ 1,30 €/dia, excepte els 2 primers dies
                -Turismes i vehicles de menys de 3.500 Kg. ............ 59,50 € ......... + ........ 3,50 €/dia, excepte els 2 primers dies
                -Vehicles de més de 3.500 Kg. ............................... 63,00 € ..........+ ........ 6,50 €/dia, excepte els 2 primers dies

Si deixa abandonat el vehicle en el dipòsit i no es fa càrrec del mateix, se li aplicarà la Taxa Fiscal que figura en el punt 3.


3- SI DEIXA EL VEHICLE ABANDONAT A LA VIA PUBLICA:
            Si vostè deixa el vehicle abandonat a la via pública i és retirat com a conseqüència de la tramitació d'un expedient d'abandonament, se li aplicaran, a més de la denúncia de trànsit per abandonament, la taxa de descontaminació, desballestament i tramitació de baixa, segons la vigent Ordenança Fiscal, quedant de la manera següent les quanties:


-Denúncia de trànsit per abandonament d'un vehicle en la Via Pública (Llei de Seguretat Viària, Art. 71-1 A) .......60,00 €
-Taxa Ordenança Fiscal d'Alcúdia (Annex quadre de tarifes, epígraf 4-4-1) ................................................... 260,00 €


En PDF
DOCUMENT DE CESSIÓ D'UN VEHICLE.

S'entregarà a la Policia Local degudament emplenat i amb els documents descrits més a dalt..