Descripció: Vehicles que trobant-se en supòsits tipificats com infracció que habilita per a la retirada de la via pública segons la Normativa de Tràfic i Ordenança, són traslladats pel servei de grues al dipòsit de municipal.Documentació a presentar per tal de recuperar al vehicle:


El propietari o el responsable del vehicle es personarà a la comissaria d'Alcúdia, aportant la documentació personal i del vehicle, rebut de l'assegurança obligatòria (o proposta) en vigor.

Una vegada verificada la documentació aportada, si escau la devolució del vehicle, s'efectuarà aquest lliurament previ abonament de les taxes generades pel servei de prestat (Veure Taxes Fiscals)


Unitat de Tramitació:

Comissaria de la Policia Local d'Alcúdia

Adreça: Bastió de Sant Ferrant,3

Telèfon: 971545066. Horari: Obert les 24 hores, 365 dies a l'any.

Termini: Les taxes de grua i estada del vehicle són les establertes en l'Ordenança Fiscal de l'Àrea d'Economia i Hisenda, publicada al BOIB 29-12-2007.

Tipus Vehicle

Horari Diurn

de les 6h a les 22h

Horari Nocturn

de les 22h a les 6h

Ciclomotors/Motocicletes

17,50€
21,00€
Turismes,furgonetes
62,00€
76,00€
Furgons i d'altres pesats
65,50€
79,00€
     

Si abans o al moment d'iniciar-se les feines de retirar el vehicle o objectes, se suspengués perquè compareix i adopta les mesures convinents el conductor o una altre persona autoritzada, les tarifes determinades anteriorment es reduiran en un cinquanta per cent si el pagament de la taxa es realitza a l'acte.

Fonament Legal: Art. 71 del RD 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, Ordenança de Circulació.

Observacions: Els vehicles retirats per símptomes de robatori o per una utilització del vehicle en contra de la voluntat del titular degudament justificades, no generen taxa de grua. Així mateix els vehicles que s'hagin desplaçats per motius de seguretat o altra urgència degudament motivada i justificada i els propietaris de la qual no haguessin estat localitzats a temps, no generaran la taxa de grua.

Tipus Vehicle
Estada o Custodia / dia

Ciclomotors/Motocicletes

1,50€
Turismes
3,50€
Furgons i d'altres pesats
7,00€
   
Imprimir