El nou permís implica un canvi important al sistema de sancions en matèria de trànsit, de circulació de vehicles de motor i de seguretat viària. 

Ara, la comissió d’una infracció de trànsit greu o molt greu comporta, segons l'infracció realitzada, les següents conseqüències:

[flecha] Sanció econòmica de 91 a 600 €.
[flecha] Suspensió del permís o llicència de conducció d’1 a 3 mesos.
[flecha] Pèrdua de punts d’acord amb el barem que la llei estableix.

L’Administració facilitarà als conductors l’accés al saldo de punts i, a més, sempre que notifiqui una resolució per la qual es sancioni una infracció que sigui causa de pèrdua de punts, indicarà als sancionats quin és el total de punts que se n’extreuen i la manera de saber el saldo que es posseeix.

RECUPERACIÓ DE PUNTS:

En cas que s’hagi perdut part del crèdit inicial de punts o la totalitat dels punts, caldrà fer uns cursos que permetin recuperar els punts perduts o el permís o llicència.

Per tant, existeixen dos tipus de cursos:

1) Cursos per a aquells conductors que han perdut una part del crèdit inicial de punts.

[flecha] Recuperació de, com a màxim, 4 punts. Es podrà fer un màxim d'un curs cada 2 anys.
[flecha] Els conductors professionals poden realitzar el curs anualment.
[flecha] Duració 12 hores.
[flecha] Cal realitzar i superar el curs amb un aprofitament satisfactori.

També hi ha l’opció que els titulars de permisos o llicències de conducció afectats per la pèrdua parcial de punts, recuperin tots els punts (12) si transcorren 2 anys sense haver estat sancionats per la comissió d’infraccions que comportin pèrdua de punts. Aquest termini s’allarga a 3 anys, si la pèrdua d’algun dels punts és a causa d’una infracció molt greu

2) Cursos per als conductors que hagin perdut tots els punts assignats i vulguin obtenir de nou el permís o llicència de conducció:

[flecha] Obtenció del permís o llicència perduts.
[flecha] No es pot obtenir el nou permís o llicència de conducció fins que no hagin transcorregut 6 mesos des de la notificació per l’Administració de la pèrdua.
[flecha] Els conductors professionals poden obtenir el nou permís o llicència de conducció un cop que hagin passat 3 mesos des de la notificació per l’Administració de la pèrdua de la vigència del permís.
[flecha] La duració serà de 24 hores.
[flecha] Cal realitzar i superar el curs amb un aprofitament satisfactori i a més, superar una prova teòrica de control de coneixements a qualsevol Prefectura Provincial de Trànsit.

Si es produeix novament la pèrdua de la totalitat dels punts assignats (8), durant els 3 anys posteriors a l’obtenció de la nova autorització, no es podrà obtenir un nou permís o llicència de conducció fins que no hagin passat 12 mesos des de la notificació de la pèrdua dels punts i 6 mesos per als conductors professionals. 

PERDUA MÀXIMA DE PUNTS:

No es pot perdre més de 8 punts per acumulació d’infraccions en un sol dia, excepte que es produeixi una infracció molt greu cosa que significarà la pèrdua total de punts que corresponguin.

 

PÈRDUA DEL TOTAL DELS PUNTS:

La competència per a la declaració de pèrdua de vigència del permís o llicència de conducció correspon al cap de Trànsit de la província corresponent al domicili del titular de l’autorització per a conduir.

Pel que fa al procediment, la Prefectura Provincial de Trànsit, un cop s’hagin perdut tots els punts assignats, iniciarà mitjançant acord un procediment per declarar la pèrdua de vigència del permís o la llicència de conducció.

Aquest acord contindrà una relació detallada de les sancions fermes que s’haguessin produït a la pèrdua de punts, amb indicació del nombre de punts que s’hagin perdut.

L’interessat tindrà un termini màxim de 10 dies per a formular al·legacions i, passat aquest termini, el cap Provincial de Trànsit dictarà la resolució declarant la pèrdua de vigència del permís o llicència de conducció que es notificarà a l’interessat en un termini de 15 dies.

CONDEMNES PENALS:

El conductor que hagi estat condemnat per via judicial i per sentència ferma per la comissió d'un delicte castigat amb la prohibició del dret a conduir un vehicle de motor o ciclomotor, no perdrà cap punt però haurà de superar el curs de sensibilització i reeducació viària i la prova teòrica de control de coneixements.

Informació facilitada desde el RACC