UNITAT MOTORITZADA DE TRÀNSIT

La secció motoritzada de trànsit, coneguda com a "Tangos", queda lluny de la labor principal i única de la regulació del trànsit. La multiplicitat de les funcions policials en l'actualitat comporta l'especialització de les seves unitats, dintre d'elles la d'ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, al seu torn la labor de vigilància i control del mateix, mitjançant la inspecció.

No obstant això, el desplaçament amb motocicleta oferix una gran i ràpida mobilitat, que ha de ser aprofitada policialment en tota classe de serveis, produint una ràpida resposta al ciutadà, resultat de la seva mobilitat són les 511 intervencions de l'any 2007.

ALGUNES COMESES...

Durant els anys 2001 i 2007 s'extreuen de la memòria estadística de la unitat, algunes tasques portades a terme per aquesta unitat, d'entre elles destaquen les següents:

bullet

Controls de alcoholèmia.

bullet

Campanya de cinturó de seguretat.

bullet

Control de velocitat.

bullet

Campanya de cascos de protecció

bullet

Vigilància sortides i entrdes escolars.

bullet

Actes públics (desvii del tràfic rodad).

bullet

Escorta de vehicles de bombers o sanitais fins al sinistre

bullet

Vigilància de estacionamients.

bullet

Propostes de senyalització

bullet

Colaboració en accidents de tràfic.

bullet

Immovilitzacions i retirada de vehicles

bullet

Control de renous en ciclomotors i vehícles.

bullet

Servicis de caire esportiu o lúdic.

bullet

Seguretat ciutadana.

La Unitat de Trànsit (TANGOS) de la Policia Local d'Alcúdia, està preparada i especialitzada per tal de dur a terme totes les funcions en matèries de trànsit, transport i seguretat vial assignades al Cos de Policia Local.