US INTERESSA SABER QUE:

A) Si està d'acord amb la denúncia, la sanció de multa podrà fer-se efectiva amb una REDUCCIÓ DEL 30% sobre la quantia consignada en la notificació, sempre que aquest pagament s'efectuï durant els 30 dies naturals següents a la referida notificació. L'abonament anticipat amb la reducció anteriorment assenyalada, tret que procedeixi imposar a més la mesura de suspensió del permís o de la llicència de conduir, implicarà únicament la renúncia a formular al·legacions i la finalització del procediment sense necessitat de dictar resolució expressa, sense perjudici de la possibilitat d'interposar els recursos corresponents.

(arts. 67.1 i 77.2 de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial).

B) Si no estau conforme amb el contingut de la denúncia, podeu presentar escrit d'al·legacions dirigit al Batle dins el termini de QUINZE DIES hàbils, comptats des del dia següent de la notificació de la denúncia, a qualsevol de les oficines del Registre General d'aquest Ajuntament. En aquest, on podreu proposar les proves que estimeu adequades, hi heu de fer constar el núm. d'aquest butlletí, la matrícula del vehicle denunciat i la data i el lloc de la denúncia.

C) Si vàreu ser notificat en el moment de l'infracció, se us comunica que, pel que disposa a l'article 10 del Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles amb motor i seguretat vial (Reial Decret 320/94 de 25 de Febrer) mitjançant el present butlletí de denúncia s'inicia el procediment sancionador. Si no pagau ni efectuau al·legacions en el termini de quinze dies abans esmentat, la iniciació del procediment serà considerada proposta de resolució, segons assenyala l'article 13.2 del Reglament del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora, aprovat per Reial Decret 1398/1993, del 4 d'agost, amb els efectes prevists als seus arts. 18 i 19.

D) CADUCITAT. Aquest procediment caducarà a l'any de la seva iniciació llevat que hi concorrin causes de suspensió (art. 81 RDL 339/90, de 2 de març).

E) PERSONES RESPONSABLES. De la responsabilitat dels fets comesos per un menor de 18 anys, en respondran solidàriament amb ell els seus pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet. (art. 72.1 RDL 339/1990 de 2 de març).

 

FORMES DE PAGAMENT

1.- A ‘Oficina de Recaptació de Tributs Locals, C/ Prínceps d'Espanya,7, -07400 Alcúdia, Tel. 971 54 89 81. A partir de l'any 2009 es podrà fer a qualsevol Oficina de Recaptació de Tributs de la Comunitat Autònoma-

2.- A qualsevol oficina de les següents entitats bancàries:

- BANCA MARCH

- CAIXA DE PENSIONS "LA CAIXA"

- CAIXA D'ESTALVIS DE BALEARS "SA NOSTRA"

- BANC DE CREDIT BALEAR

- CAIXA DE POLLENÇA "COLONYA"

(A vegades als bancs només tenen un horari determinat per fer aquests combraments. El més ràpid i segur és anar una oficina de Recaptació de Tributs)

3.- Mitjançant el codi de barres que figura a l'anvers, podreu pagar automàticament a través de "SA NOSTRA" Caixa de Balears, en els caixers automàtics dotats de lector de codi de barres i en "LA CAIXA", en els caixers "SERVICAIXA". 88480 - 11 – 06 ret 2ª

AVÍS IMPORTANT: si vostè ha estat denunciat pel Reglament de General de Vehicles, el Reglament General de Conductors o per l'Assegurança Obligatòria d'Automòbils, no podrà abonar l'import de la sanció utilitzant el codi de barres . Si aquest és el seu cas, ha de saber que L'Organisme encarregat de gestionar aquest expedient és la Prefectura Provincial de Trànsit, per la qual cosa, si es vol beneficiar de la reducció de la sanció l'ha de fer efectiva -abans del periòde fixat- en aquella Administració C/ Manuel Azaña, 50 de Palma de Mallorca.

Imprimir informació.